Miło nam poinformować, że Stefan Walędziak Firma "INTERLIGHT" otrzymał dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0324/18 pn. „Wdrożenie innowacji w firmie Interlight” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.
Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy Interlight.
Planowane efekty rezultatu:
Uzyskanie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów;
Wprowadzenie innowacji procesowych;
Wprowadzenie innowacji produktowych;
Wprowadzenie innowacji nietechnologicznych;
Wzrost sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 1 414 452,65 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  574 980,74,00 PLN.